Διαμέρισμα στο Μαρούσι
Διαμέρισμα στο Μαρούσι
Διαμέρισμα στο Μαρούσι
Διαμέρισμα στο Μαρούσι
Διαμέρισμα στο Μαρούσι
Διαμέρισμα στο Μαρούσι
Διαμέρισμα στο Μαρούσι
Διαμέρισμα στο Μαρούσι

Διαμερισμα στο Μαρουσι

Τοποθεσία: Μαρούσι, Αττική
Χρόνος Μελέτης: 2011
Χρόνος Κατασκευής: 2011
Αρχιτεκτονική Μελέτη Εφαρμογής και Επίβλεψη:
Δώρα Παναγέα
Μηχανολογική Μελέτη:
Νότης Βλάχος & Παντελής Σιώκος