Ανακατασκευη γραφειων DHL

Τοποθεσία: ‘Αλιμος, Αττική
Χρόνος Μελέτης: 2021
Χρόνος Κατασκευής: 2022
Αρχιτεκτονική Μελέτη Εφαρμογής:  Δώρα Παναγέα 
Μηχανολογική Μελ΄έτη: Σαμαράς & Συνεργάτες ΑΕ